Downloads

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV zijn op Expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitsluiting van artikel 23. Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook hier lezen en downloaden.

 A.C. Rijnberg Transportservice B.V. heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan, dit resulteert in een aantal programma's en keurmerken waar wij actief in zijn, de diverse getuigschriften zijn hieronder te downloaden.

Daarnaast heeft A.C. Rijnberg Transportservice B.V. een gedragscode opgesteld, er wordt verwacht dat alle klanten, leveranciers en subcontractors alsmede het eigen personeel zelf zich conformeren aan deze code. De gedragscode is hieronder te lezen.

 

Uiteraard zijn we in het bezit van een NIWO vergunning

 

 

/10 - beoordelingen